Oznake napak 2

V korpusu Lektor je označenih pet tipov popravkov, in sicer slogovni (S), oblikoslovni (O), pravopisni (P), skladenjski (Sk) in pragmatični (Pr) popravki. Vsi tipi popravkov so razdeljeni na številne kategorije, tako da je vsaka oznaka sestavljena iz simbola za tip popravka, denimo S (slog), in pa kategorije (denimo Dvojnica), tako da ima celostna oznaka popravka obliko S-Dvojnica.

V prikazu zadetkov oz. konkordanc je vstavljeno besedilo obarvano z zeleno, izbrisano pa z rdečo. Tip napake za iskani niz je naveden v levem delu vsake konkordance. Za omejitev iskanja v polje Oznaka napake vpišemo eno od 50 oznak popravka (Pozor: oznake ne vsebujejo šumevcev):

SLOG

Dvojnica/variantni zapis S-Dvojnica
Tujka S-Tujka
Kolokacija S-Kolokacija
Izbris S-Izbris
Dodajanje S-Dodajanje
Prevzemanje     S-Prevzemanje
Vezljivost S-Vezljivost
Besednovrstna pretvorba S-Pretvorba
Koreferenca S-Koreferenca
Drugo S-Drugo


OBLIKA

Pregibanje domačih osebnih poimenovanj O-DomacaOsebna
Pregibanje tujih osebnih poimenovanj O-TujaOsebna
Pregibanje domačih zemljepisnih imen O-DomacaKrajevna
Pregibanje tujih zemljepisnih imen O-TujaKrajevna
Pregibanje stvarnih lastnih imen/občnih besed O-StvarnaObcna
Pregibanje pridevnikov O-Pridevniki
Pregibanje glagolov O-Glagoli
Pregibanje/zapis števnikov O-Stevniki
Pregibanje nepregibnih/funkcijskih besed O-Funkcijska
Pregibanje zaimkov O-Zaimki


PRAVOPIS

Tipkarska napaka P-Tipkarska
Zapis P-Zapis
Zapis tvorjenke P-Tvorjenka
Začetnica pri zapisu stvarnega/občnega poimenovanja P-P-ZacetnicaStvarnaObcna
Začetnica pri zapisu imen bitij P-ZacetnicaBitja
Začetnica pri zapisu zemljepisnega imena P-ZacetnicaKrajevno
Začetnica pri zapisu pridevnika P-ZacetnicaPridevnik
Stavčna začetnica P-ZacetnicaStavcna
Stava ločila P-LociloStava
Zamenjava ločila P-LociloZamenjava
Pisanje skupaj/narazen P-SkupajNarazen
Sprememba izrazne oblike P-Izraz
Krajšava P-Krajsava


SKLADNJA

Razvezava stavkov Sk-Razvezava
Združitev stavkov Sk-Zdruzitev
Zamenjava veznika Sk-Veznik
Pretvorba skladenjskega razmerja Sk-SkladenjskaPretvorba
Besedni red Sk-BesedniRed
Pretvorba neosebne/brezosebne oblike v tvorno obliko Sk-PretvorbaTvorno
Pretvorba v neosebno/brezosebno obliko Sk-PretvorbaNeosebno
Vezava Sk-Vezava
Stavčno ujemanje/ujemanje naslonskih oblik Sk-Ujemanje
Predlog Sk-Predlog
Drugo Sk-Drugo


PRAGMATIKA

Prevajalska napaka Pr-Prevajalska
Pomen Pr-Pomen
Faktografija Pr-Faktografija
Komentar Pr-Komentar

Za iskanje po vseh napakah denimo pravopisa (P) uporabimo kombinacijo prve črke in znakov .*, npr. »P.*« brez narekovajev. Za iskanje po različnih kategorijah napak, npr. iskanje po napakah zapisa in besedišča, izberemo možnost Lastnosti besedil v menijski vrstici.