Vrste iskanj

VRSTE ISKANJ

Privzeta nastavitev je Enostavno iskanje, ki poišče vse variante vpisane besede in tudi vse oblike, če je vpisana beseda lema.

  • Primer (beseda ni lema): odskočilodskočil, Odskočil, ODSKOČIL
  • Primer (beseda je lema): odskočitiodskočiti, odskočil, odskočili, odskočila, odskoči, odskočim, Odskočiti …

Do naprednejših iskanj dostopamo s klikom na povezavo Pokaži napredne možnosti. Na voljo imamo sledeča iskanja:

 • Lema: poišče vse oblike vpisane leme oz. osnovne oblike besede. Lahko določimo tudi besedno vrsto leme.
 • Zveza: poišče točno vpisani večbesedni niz, npr. dame in gospodje.
 • Besedna oblika: poišče samo vpisano besedno obliko v vseh variantah. Zadetke lahko omejimo glede na besedno vrsto in malo/veliko začetnico.
 • Znak: poišče niz znakov v katerem koli delu besede.
  • Primer: trootrok, otroški, tros, hitrost, otrobi, pestro, pestrost itd.
 • CQL (za naprednejše uporabnike): za kompleksna iskanja po korpusu (glej The Corpus Query Language (CQL)).

Pozor

V korpusu Šolar je privzeto iskanje po napakah, do ostalih vrst iskanj, predstavljenih tukaj, pa pridemo s klikom na povezavo Navadno iskanje v meniju.
ISKANJE PO NAPAKAH (korpus Šolar in korpus Lektor)

Korpusa Šolar in Lektor vsebujeta besedila v dveh različicah, in sicer združujeta izvorno šolarjevo oz. avtorsko besedilo in popravljeno oz. lektorirano besedilo, tako da imamo pri iskanju več možnosti, in sicer lahko iščemo po celem korpusu (z možnostjo Navadno iskanje), po popravkih (z možnostjo Iskanje napak) ali pa po vrsti popravka (z možnostjo Oznaka napake). Iskanja lahko tudi kombiniramo, tako da npr. poiščemo vse izbrise določenega elementa znotraj specifične kategorije ipd.

Vsi lektorski popravki v korpusu Lektor so sestavljeni iz izbrisa in vstavljenega besedila. Če želimo poiskati vse popravke v določeni kategoriji, vpišemo poimenovanje kategorije v polje Oznaka popravka. Oznake popravkov lahko izberemo s seznama, in sicer tako, da vpišemo zgolj nazivno kategorijo (S za slog, O za obliko, Sk za skladnjo, P za pravopis in Pr za pragmatiko) in pa še kategorijo, denimo P-LociloStava).

Pri iskanju po napakah imamo na voljo tri polja:

 1. Oznaka napake/popravka: za omejitev iskanja na tip(e) napak. Oznake tipov napak si lahko ogledamo s klikom na povezavo Oznake napak.
 2. Napaka: za iskanje besed ali nizov besed v napakah v besedilih.
 3. Popravek: za iskanje besed ali nizov besed v popravkih v besedilih.

Iskanja lahko kombiniraš. Nekaj primerov:

1. Iskanje napak povratno svojilnega zaimka svoj v napakah besedišča (Slika A).
2. Iskanje besedne oblike svojega, ko se pojavi v popravku (Slika B).
3. Iskanje popravkov za vse oblike samostalnika življenje v vseh kategorijah napak zapisa (Slika C).

Koristno si je zapomniti:
Iskanje po napakah ali popravkih se izvaja na enak način kot enostavno iskanje (glej zgoraj).

NAPREDNE MOŽNOSTI

KONTEKST

S opcijo Kontekst določimo omejitve glede na besede v okolici iskanega niza. Iskanje v okolici lahko omejimo glede na lemo in/ali besedno vrsto.

 • Filter za leme: vnesemo lemo ali leme, ki jih želimo poiskati v okolici iskanega niza.
 • Filter besednih vrst: izberemo besedno vrsto ali besedne vrste, ki jih želimo poiskati v okolici iskanega niza.

Pri obeh filtrih imamo še dve možnosti:

 • Razpon: iskanje po okolici omejimo glede na število besed levo in/ali desno od iskanega niza.
 • Lahko navedemo oz. izberemo eno ali več lem oz. besednih vrst ter potem določimo, ali:
  • morajo biti v okolici iskanega niza vse (vse)
  • mora biti v okolici iskanega niza vsaj ena (katerakoli)
  • ne sme biti v okolici iskanega niza nobena (nobena)


LASTNOSTI BESEDIL

Z izbiro te možnosti omejimo iskanje glede na podkorpus, torej glede na besedila z določeno lastnostjo. Lastnosti lahko med seboj kombiniramo, npr. iščemo po besedilih dijakov 1. letnika iz ljubljanske regije.

V korpusu Šolar lahko to možnost uporabimo tudi za omejitev iskanja na več različnih tipov napak. Npr. če želimo iskati samo po napakah besedišča in skladnje, v stolpcu Tip napake obkljukamo Besedisce in vse podtipe napak skladnje, torej vse tipe, ki se začnejo na S-.

Po korpusu Lektor je mogoče iskati oz. iskanje omejiti tudi po metapodatkih dokumentov, tj. lastnostih o besedilih in avtorjih/prevajalcih/lektorjih, ki so sodelovali pri nastanku besedil. V korpus so tako vključene informacije o lastnostih besedil (informacije o tem, ali gre za prevod/avtorsko besedilo, in o jeziku izvirnika), o lastnostih avtorja/prevajalca (stopnja in vrsta izobrazbe, spol) ter o lastnostih lektorja (stopnja in vrsta izobrazbe, starost in spol). Z izbiro te možnosti omejimo iskanje glede na podkorpus, torej glede na besedila z določenimi skupnimi lastnostmi. Lastnosti lahko med seboj kombiniramo, npr. iščemo po avtorskih besedilih zgolj moških avtorjev. V korpusu Lektor lahko to možnost uporabimo tudi za omejitev iskanja na več različnih tipov popravkov.